c580cb36-1b2e-43d6-8228-db123304cae6 jobdigger

Wijkverzorgende Wijkteam

Functieomschrijving

Wijkverzorgende Wijkteam Baarn

Baarn Thuiszorg 16-24 uur Wijkverpleging

Begrijpjijalsgeenanderdebehoeftevanonzecliënten?

Jouwtoewijdingenoprechteaandachtvoormensenmakenjebijzonder.

WijzoekenjouvooronzevacatureWijkverzorgendevooronswijkteamBaarnenSoest.

Jijbentnodig

Wehebbenjenodig.Gewoon,omdatjeonmisbaarbentvoordedagelijksezorgaanenhetwelzijnvanonzecliënten.Jehelpthenomzolangmogelijkzelfstandigthuistekunnenwonen.Zo

 • Verpleeg,verzorgenbegeleidjeonzecliëntenopbasisvanhetzorgplan
 • Verrichtjevoorbehoudenenrisicovollehandelingenvolgensdeprotocollenenafspraken
 • Signaleerjeveranderingenindesituatievancliënten,jerapporteertdezeenjeneemthieropactie
 • Draagjebijaanhetpsychisch,somatischensociaalwelzijnvanonzecliënten
 • Begeleidjeonzecliëntenendefamilie.Enalsjedenktdatditnodigis,verwijsjehendoornaaranderedeskundigen

Waarwejenodighebben?

AmarisThuiszorgisactiefindevolgenderegio's:Amersfoort,Baarn-Soest,Blaricum,Bunschoten-Spakenburg,Bussum,Eemnes,Hilversum,Hoevelaken,Huizen,Laren,Muiden,Muiderberg,Nijkerk,Soest,WeespenWijdemeren.

VoordezefunctieWijkverzorgendebenjijwerkzaaminhetwijkteamBaarnenSoest.Inditteamvoeljijjedirectthuis!

Jijbrengtmee

Samenwerkenweelkedaghardvoordeallerbestepersoonlijkezorg.Enjijgaatdaaropjouwmaniermaximaalaanbijdragen.Daaromishetbelangrijkdat:

 • JeeendiplomaverzorgendeIGniveau3hebt
 • Jebentinhetbezitvaneenrijbewijsenauto
 • Jegoedinteamverbandkuntwerken,maarookzelfstandig
 • Jekuntimproviserenbijonverwachtesituatieseneventuelerisico'sgoedkuntinschatten
 • Jegoedecontactueleensocialevaardighedenhebt
 • Jewerkenvanuithetdigitalezorgdossierleukvindt
 • Jejezelfwiltblijvenontwikkelen

Jijverdienthet

Wijdoenaltijdhetbestevooronzecliëntenenbewoners.Maarwevindenookdatjijhetbesteverdient.DaaromkunjevoordezevacatureWijkverzorgendevoorwijkteamBaarnenSoestrekenenop:

 • ArbeidsvoorwaardeneneensalariszoalsdezegeregeldzijnindeCAOVVT
 • Eensalarisvan€2.870,58brutopermaand(maximaalbijeen36-urigewerkweek/FWG40)
 • Eencontractvoor16-24uurperweek
 • Eeneindejaarsuitkeringvan7,4%
 • Eenreiskostenvergoeding

Maardatisnognietalles.Daarnaastbenjeindezefunctieverzekerdvan:

 • Doorgroeimogelijkhedenenveelaandachtvooropleidingenvoorjouw(persoonlijke)ontwikkeling
 • Oprechteaandachtvoorjoualspersoonenvoorjouwfrisseideeën
 • Directebetrokkenheidbijveranderingenenbijdewerkprocessen
 • Veelverantwoordelijkheid

Enkrijgjeooknogeens:

Kortingentotwel60%oponderandereentreekaartenvoorbioscopen,attractie-endierenparken,theatervoorstellingen,musicals,weekendjeswegennogveelmeer.Werkjeineenvastdienstverbandbijons?Dankunjeprofiterenvanonzefietsregelingenvanregelingenvoorbijvoorbeelddeaanschafvaneenlaptopoftablet.Bovendienbiedenwejedemogelijkheiddeeltenemenaanonzecollectievezorgverzekeringengebruiktemakenvanaanvullendeverzekeringen.Jijzelf,maaralsjeditwiltookjegezinsleden.Ditheeftflinkwatvoordelen,zoalseenvoordeligepremieenverschillendegratisdiensten.

Jijbentwelkom

Enthousiastoverdezevacature?EnervanovertuigddatjijenAmarisbijelkaarpassen?Solliciteerdandirectonderaandezepagina.Jijbentmeerdanwelkom!

Eerstnogvragen?NeemdancontactopmetConnyvanBarneveld,teamcoachvia.

DaaromAmarisZorggroep

BijAmariswordjegezienenstaatpersoonlijkcontactvoorop.Alsmedewerkerhebjebijonsveelruimtevoornieuweideeënendevrijheidomtelerenenjezelfteontwikkelen.Datgeldtvooralonze13zorglocatiesvoorwonen,revalidatieoftijdelijkverblijfenvooronzethuiszorgorganisatie.Metcirca2.300collega'swerkenwevanuithetmottoZorgmetaandacht,thuisbijuenthuisbijons.Enwedoenerallesaanomtezorgendatookjijjehelemaalbijonsthuisvoelt.

Bezoekookonzebanenmarktop15januari2019van19:00tot21:00uurinTheodotion,Werkdroger1,1251CMLaren

Jeinteressegewekt?

Solliciteerdandirect.

Reactie na sluiting van de vacature

Vervaldatum: 25-02-2019

Amaris Zorggroep Werkdroger 1
1251 CM Laren

Amaris Werving en selectie 085 - 021 31 20

© 2019 Amaris.nl

Stel jouw vraag direct aan onze recruiters 085 - 021 31 20 Stuur een e-mail

Solliciteren

Als je op de sollicitatieknop klikt, ga je naar de website van de werkgever.